FSB way of teaching

FSB way of teaching
Start Date: Nov 1, 2014 06:00 PM
End Date: Nov 1, 2014 07:00 PM
Time Zone: Asia/Bangkok +07:00 ICT

Location:
Phòng Paul Danos - Tầng 1, Nhà C, FSB
Tòa nhà VAS, Khu đô thị Mỹ Đình I, Hà Nội


Posted By: (Công nghệ giáo dục) Nguyễn Thị Vân

Confirmed Attendees: 0
You can not RSVP for this event...

This event has already begun, or has already passed; RSVP has been since closed.